معرفی

مشخصات فردی

منیژه بهبودی

نام - نام خانوادگی : منیژه   بهبودی

پست الکترونیکی : manijehbehboudi@yahoo.com

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مترجمی انگلیسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : علامه طباطبایی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : اموزش زبان انگلیسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه ازاد

سوابق اجرایی

نماینده گروه و مسیول دروس عمومی در دانشکده مدیریت و حسابداری

واحد تهران جنوب(-86-73-

 

مسیول دفتر سیستم در معاونت پژوهشی واحد تهران جنوب-

 عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : زبان انگلیسی

محل خدمت : دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

مرتبه علمی : مربی

پایه : 22

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیت علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1370/12/04

منیژه بهبودی
منیژه بهبودی

محل خدمت :
    دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی
مرتبه علمی :
    مربی
^